Arval Background

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Content

ARVAL – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Nota informacyjna

Odpowiednia ochrona Twoich danych osobowych jest niezwykle ważna dla Grupy BNP Paribas, do której należy Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. W poniższej Nocie Informacyjnej szczegółowo opisujemy jak chronimy Twoje dane (jako Klienta bądź Użytkownika leasingowanych pojazdów) oraz jakie dane gromadzimy i procesujemy jako Administrator w celu realizacji usługi Wynajmu Długoterminowego. Opisujemy także w jakiej formie i celach je przetwarzamy, jak długo oraz jakie są Twoje prawa w związku z tym przetwarzaniem.

Jako administrator jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z naszą działalnością. Celem niniejszej Informacji o ochronie danych jest poinformowanie Cię, jakie dane osobowe o Tobie zbieramy, powody, dla których wykorzystujemy i udostępniamy takie dane, jak długo je przechowujemy, jakie są Twoje prawa i jak możesz z nich skorzystać.

W razie potrzeby możemy przekazać Ci dodatkowe informacje podczas składania wniosku o określony produkt lub usługę.

W niniejszej Informacji o ochronie danych Arval następujące terminy mają następujące znaczenie:

Pojazd: odnosi się do wszystkich typów pojazdów leasingowanych przez Arval (np. samochody, motocykle, rowery i skutery, elektryczne lub nie)

Pojazd silnikowy: odnosi się konkretnie do samochodów i motocykli, z wyjątkiem rowerów i skuterów.

1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, czyli wszelkie informacje, które identyfikują lub pozwalają Cię zidentyfikować, w zakresie niezbędnym do świadczenia naszych produktów i usług, takich jak produkty i usługi w zakresie mobilności (wynajem długoterminowy dla firm, zarządzanie flotą, wynajem konsumencki) oraz aby osiągnąć wysoki standard spersonalizowanych produktów, usług i rozwiązań mobilnych.

W zależności między innymi od kategorii Twoich danych osobowych oraz rodzaju produktów, usług lub rozwiązań w zakresie mobilności, które dostarczamy Tobie lub Twojej firmie, bezpośrednio lub pośrednio, możemy gromadzić różne rodzaje danych osobowych o Tobie, w tym:

 • dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub prawa jazdy, płeć, datę i miejsce urodzenia, wizerunek, adres IP);
 • informacje kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, adres zameldowania i korespondencyjny);
 • informacje dotyczące rodziny/gospodarstwa domowego (stan cywilny, liczba i wiek dzieci);
 • informacje ekonomiczne i podatkowe (NIP, REGON, przychody, zasoby);
 • informacje o wykształceniu i zatrudnieniu (np. poziom wykształcenia, nazwa pracodawcy, lokalizacja, stanowisko);
 • informacje finansowo-bankowe (szczegóły rachunku bankowego, profil inwestycyjny, historia kredytowa, incydenty związane z zobowiązaniami);
 • informacje transakcyjne (dane o beneficjentach, adres i szczegóły, w tym komunikację dotyczącą przelewów bankowych transakcji bazowych);
 • dane kontraktu (np. numer klienta, numer rejestracyjny, historia i szczegóły zdarzeń szkodowych, historia tankowań, zdarzeń serwisowych i napraw, mandaty przesłane przez organy państwowe do Arval);
 • dane geolokacyjne (ułatwiające odnalezienie skradzionego pojazdu lub wybór najbliższego serwisu, a także pozwalające zlokalizować najbliższy samochód w usłudze CarSharing);
 • informacje o zwyczajach (np. dotyczących sposobu użytkowania naszych produktów i usług)
 • informacje o preferencjach i zainteresowaniach (np. sportowych);
 • informacje o kontaktach z nami: spotkania, odwiedziny naszych witryn internetowych i aplikacji (ciasteczka, adres IP, informacje o użytkowanym przez Ciebie urządzeniu, dane logowania do naszych aplikacji) oraz profili w mediach społecznościowych, kontakty telefoniczne i mailowe.

Następujące dane wrażliwe możemy gromadzić wyłącznie po uzyskaniu Twojej wyraźnej uprzedniej zgody:

 • dane dotyczące zdrowia: na przykład w celu zawarcia i wykonania niektórych umów ubezpieczeniowych; dane te są przetwarzane w przypadku ścisłej potrzeby.

Nigdy nie poprosimy o dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, dane genetyczne lub dane dotyczące orientacji seksualnej, chyba że jesteśmy do tego zmuszeni przez przepisy prawa.

 

2.Kogo dotyczy ta informacja i skąd pozyskujemy dane osobowe?

Powyższe dane pozyskujemy najczęściej bezpośrednio od Ciebie lub z poniższych źródeł:

 • Twój pracodawca (w przypadku Użytkowników);
 • bazy danych udostępnione publicznie (np. KRS);
 • strony trzecie, takie jak BIK, pośrednicy przez których podpisałeś umowę z Arval; 

W pewnych okolicznościach możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe osób, z którymi mieliśmy, mamy lub możemy mieć relację biznesową (np. potencjalni Klienci). 

Czasami możemy również zbierać informacje o Tobie gdy nie łączy nas bezpośrednia relacja biznesowa. Może się to zdarzyć na przykład kiedy nasz Klient dostarczy nam informacje o Tobie w związku z umową lub realizacją konkretnej usługi, gdy jesteś:

 • członkiem rodziny;
 • drugim leasingobiorcą lub poręczycielem;
 • przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem);
 • beneficjentem transakcji płatniczych dokonywanych przez naszych Klientów;
 • beneficjentem polis ubezpieczeniowych;
 • faktycznym właścicielem spółki;
 • dłużnikiem Klienta (np. w przypadku upadłości);
 • udziałowcem spółki;
 • pracownikiem usługodawcy lub partnera handlowego.

Przekazując nam dane osobowe osób trzecich, jak te wymienione powyżej, nie zapomnij poinformować ich, że przetwarzamy ich dane osobowe i skierować je do niniejszej informacji o ochronie danych.

W celu weryfikacji lub wzbogacenia naszej bazy danych możemy również pozyskiwać dane osobowe z takich źródeł jak:

 • inne podmioty BNP Paribas;
 • nasi klienci (korporacyjni lub indywidualni);
 • nasi partnerzy biznesowi (w tym OEM);
 • dostawcy usług inicjowania płatności i agregatory (dostawcy usług informacji o rachunku);
 • strony trzecie, takie jak biura informacji kredytowej i agencje zapobiegania oszustwom lub pośrednicy danych, którzy są odpowiedzialni za upewnienie się, że gromadzą odpowiednie informacje zgodnie z prawem;
 • publikacje / bazy danych udostępnione przez władze publiczne lub strony trzecie
 • strony internetowe / strony mediów społecznościowych osób prawnych lub klientów profesjonalnych zawierające informacje podane przez Ciebie do wiadomości publicznej (np. Twoja własna strona internetowa lub media społecznościowe);
 • informacje publiczne, takie jak informacje z prasy.

3. Do czego i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane osobowe?

 1. W celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych.

Używamy Twoich danych osobowych w celu spełnienia różnych zobowiązań prawnych i regulacyjnych, w tym:

 • przepisów bankowych i finansowych, zgodnie z którym możemy:
  • wdrożyć środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia nadużyć i oszustw;
  • wykryć transakcje niestandardowe;
  • określić ryzyka kredytu i możliwości zwrotu;
  • monitorować i raportować inne ryzyka;
  • rejestrować (gdy konieczne) rozmowy telefoniczne, czaty, e-maile, itp.;
 • odpowiedzi na oficjalny wniosek upoważnionego organu publicznego lub sądowego (np. aby zidentyfikować Użytkownika i przekazać jego dane do władz publicznych);
 • zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • przestrzegania przepisów dotyczących sankcji i embarg;
 • zwalczania oszustw podatkowych i realizacji kontroli podatkowej.
 1. W celu zawarcia i realizacji umowy lub odpowiedzi na Twoje zapytania przez podpisaniem umowy.

Używamy Twoich danych osobowych do zawarcia i wykonania umowy, w tym:

 • oceny czy możemy zaoferować Ci produkt lub usługę i na jakich warunkach;
 • udzielenia informacji dotyczących naszych produktów i usług;
 • planowania i zarządzania (i) zamówieniami pojazdów, dostawami, zwrotami, konserwacją i naprawami (w tym akcjami serwisowymi), (ii) dodatkowymi usługami (np. karty paliwowe i opłaty autostradowe) lub (iii) zakupem pojazdu pokontraktowego;
 • zarządzania sporami (np. windykacja należności) i pomocy w odpowiedzi na wnioski i skargi (w tym roszczenia ubezpieczeniowe);
 • zapewnienia i ułatwienia mobilność poprzez łatwy dostęp do niektórych usług za pomocą specjalnych dedykowanych aplikacji dostępnych na Twoim smartfonie;
 • obsługi płatności i fakturowania.
 1. Aby spełnić nasz uzasadniony interes.

Używamy Twoich danych osobowych w celu wdrażania i rozwoju naszych produktów i usług, zarządzania umową z Tobą lub firmą, której jesteś pracownikiem oraz w celu poprawy zarządzania ryzykiem i do obrony naszych praw, w tym:

 • udokumentowania i uzasadnienia transakcji;
 • zapobiegania oszustwom;
 • prowadzenia kampanii prewencyjnych, np. związanych z bezpieczeństwem na drogach;
 • odpowiedzi na oficjalny wniosek władz publicznych państw trzecich (znajduje się poza EOG);
 • zarządzania IT, w tym zarządzania infrastrukturą, ciągłością działania i bezpieczeństwem IT;
 • tworzenia indywidualnych modeli statystycznych, na podstawie analizy transakcji, np. w celu zdefiniowania profilu kierowcy;
 • tworzenia zagregowanych statystyk, badań i modeli potrzebnych do badań i rozwoju, w celu poprawy zarządzania ryzykiem lub w celu poprawy istniejących produktów i usług lub utworzenia nowych;
 • szkolenia naszych pracowników przy pomocy rejestrowanych rozmów telefonicznych;
 • ulepszenia oferty dla Ciebie poprzez:
  • poprawę jakości naszych produktów i usług (na podstawie badań satysfakcji);
  • reklamę produktów i usług, odpowiadającą Twoim bieżącym potrzebom.

Można to osiągnąć przez:

   • kategoryzację klientów i potencjalnych klientów;
   • analizę zwyczajów i preferencji (np. komunikacyjnych)
   • zestawienie informacji o produktach i usługach, które już używasz z innymi informacjami, jakie mamy o Tobie.

Twoje dane mogą przetwarzane w formie zagregowanych, anonimowych statystyk. W takim przypadku dane osobowe nigdy nie będą ujawniane i osoby mające dostęp do tych anonimowych statystyk nie będą mogli ustalić Twojej tożsamości.

 1. Aby zrealizować zgodę, jaką możesz udzielić nam na przetwarzanie danych dla niektórych celów.

W niektórych przypadkach konieczna jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych, na przykład jeśli chcielibyśmy przetwarzać dane w innych celach niż wymienione powyżej w sekcji 3 – wtedy poinformujemy Cię o tym i zapytamy o stosowną zgodę. 

4. Komu udostępniamy dane osobowe?

a. Udostępnianie informacji wewnątrz Grupy BNP Paribas

Jesteśmy częścią BNP Paribas Group, która jest grupą firm ściśle współpracujących na całym świecie w celu tworzenia i dystrybucji różnorodnych usług bankowych, finansowych i leasingowych, rozwiązań mobilnych, usług i produktów ubezpieczeniowych.

Udostępniamy dane osobowe z podmiotami Grupy BNP Paribas w celach handlowych i wydajnościowych, takich jak:

• w oparciu o nasze zobowiązania prawne i regulacyjne

 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, sankcji, łamanie embarg i realizacja procedury „poznaj swojego klienta”;
 • zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym i operacyjnym (ocena ryzyka / ocena kredytowa / itp.);

• w oparciu o nasz uzasadniony interes:

 • zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie oszustw;
 • działania badawczo-rozwojowe, w szczególności w zakresie zgodności, ryzyka oraz komunikacji i celów marketingowych;
 • globalny i spójny przegląd naszych klientów;
 • oferowanie pełnej gamy produktów i usług Grupy, abyś mógł z nich korzystać;
 • personalizacja produktów, usług i / lub rozwiązań mobilnych dla klienta.

b. Udostępnianie informacji na zewnątrz Grupy BNP Paribas

Aby zrealizować niektóre z celów opisanych powyżej, możemy od czasu do czasu ujawniać Twoje dane osobowe takim podmiotom jak:

• dostawcy usług (np. usługi informatyczne, logistyczne, usługi poligraficzne, telekomunikacyjne, windykacyjne, doradcze i konsultingowe oraz dystrybucyjne i marketingowe);

• partnerzy bankowi i handlowi, niezależni agenci, pośrednicy lub brokerzy, instytucje finansowe, kontrahenci, repozytoria transakcji, z którymi utrzymujemy stosunki, jeśli taka transmisja jest wymagana, aby umożliwić nam świadczenie usług i produktów lub wykonywanie naszych zobowiązań umownych lub transakcji (np. banki, banki korespondentów, depozytariusze, powiernicy, emitenci papierów wartościowych, agenci płatności, platformy wymiany, firmy ubezpieczeniowe, operatorzy systemów płatności, emitenci lub pośrednicy kart płatniczych);

• biura informacji kredytowej;

• lokalne lub zagraniczne organy finansowe, podatkowe, administracyjne, karne lub sądowe, arbitrzy lub mediatorzy, organy ścigania, agencje państwowe lub organy publiczne, które my lub jakikolwiek członek Grupy BNP Paribas mamy obowiązek ujawnić zgodnie z:

 • ich formalnym wnioskiem;
 • koniecznością obroną lub odpowiedzi na sprawę, działanie lub postępowanie;
 • przepisami lub wskazówkami organów, które się do nas zwracają lub któregokolwiek członka Grupy BNP;

• dostawcy usług płatniczych (informacje o Twoim rachunku (rachunkach) płatniczych) na podstawie upoważnienia udzielonego przez Ciebie tej stronie trzeciej;

• niektórym regulowanym profesjonalistom, takim jak prawnicy, notariusze, agencje ratingowe lub audytorzy, gdy jest to potrzebne w określonych okolicznościach (spory sądowe, audyt itp.), A także faktycznym lub proponowanym nabywcom spółek lub przedsiębiorstw Grupy BNP Paribas lub naszych ubezpieczycieli;

• Twój pracodawca, jeśli jesteś pracownikiem lub przedstawicielem klientów korporacyjnych i potencjalnych klientów.

c. Udostępnianie zagregowanych lub zanonimizowanych informacji

Udostępniamy zagregowane lub zanonimizowane informacje w ramach grupy BNP Paribas i poza nią partnerom, takim jak grupy badawcze, uniwersytety lub reklamodawcy. Na podstawie tych informacji nie będzie można Cię zidentyfikować.

Twoje dane mogą być zagregowane w anonimowe statystyki, które mogą być oferowane klientom profesjonalnym, aby pomóc im w rozwijaniu ich działalności. W takim przypadku Twoje dane osobowe nigdy nie zostaną ujawnione, a osoby otrzymujące te anonimowe statystyki nie będą w stanie Cię zidentyfikować.

5. Międzynarodowy transfer danych

W przypadku międzynarodowego przekazywania danych pochodzących z europejskiego obszaru gospodarczego (EOG), gdzie Komisja Europejska uznała, że przepisy w kraju odbiorcy zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych, dane osobowe mogą być przekazywane na tej podstawie.

Transfery do krajów spoza EOG, w których poziom ochrony nie zostały uznany przez Komisję Europejską za wystarczający, możemy oprzeć przekazanie danych na formalnie zatwierdzonym wyjątku związanym z konkretnymi sytuacjami (np. jeżeli przekazanie danych jest konieczne do wykonania postanowień umowy z Klientem, takich jak płatności międzynarodowe) lub zastosować jedno z następujących zabezpieczeń:

 • standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską; lub
 • wiążące reguły korporacyjne, tam gdzie jest to stosowne.

Aby uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub dane, które są udostępnione na ich podstawie, możesz wysłać pisemny wniosek zgodnie z instrukcją w sekcji 9.

 6. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres, który pozwoli nam spełnić wymagania zawarte w obowiązujących przepisach i rozporządzeniach oraz naszych wymogach operacyjnych, takich jak zarządzanie relacją między naszymi firmami i odpowiedzi na wnioski prawne lub regulacyjne. Na przykład większość informacji na temat klienta jest przechowywana w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany w celu realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

7. Jakie są Twoje prawa i jak możesz z nich skorzystać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz następujące prawa:

 • dostępu: możesz uzyskać informacje odnoszące się do przetwarzania danych osobowych i kopię tych danych osobowych;
 • sprostowania: w przypadku, gdy uważasz, że dane osobowe są niepoprawne, niedokładne lub niepełne, może wymagać ich poprawienia;
 • usunięcia: możesz wymagać usunięcia danych osobowych, w zakresie dozwolonym przez prawo;
 • ograniczenia przetwarzania: ograniczenie przetwarzania danych osobowych na życzenie;
 • sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w pewnych sytuacjach. Masz absolutne prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, które obejmuje profilowanie;
 • wycofania zgody: w przypadku, gdy wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie;
 • przenoszenia danych: jeśli jest to dopuszczone przez prawo, Twoje dane osobowe mogą być Tobie zwrócone lub, gdy jest to technicznie wykonalne, przekazane stronie trzeciej.

Jeśli chcesz skorzystać z jakiegokolwiek prawa z wymienionych powyżej, prosimy o kontakt na nasz adres pocztowy (Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wołoska 24, 02-675) lub e-mailem na adres privacy@arval.pl. W celu identyfikacji wymagany jest skan dowodu osobistego – prosimy o jego załączenie.

Zgodnie z przepisami, oprócz powyższych praw, masz również prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

8. Jak można śledzić zmiany w zakresie informacji zawartych w tej nocie?

W świecie ciągłych zmian technologicznych musimy regularnie aktualizować zawarte tu informacje.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą wersją niniejszej noty dostępną online. O wszystkich istotnych zmianach poinformujemy Cię na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.

9. Jak się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt na nasz adres pocztowy (Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wołoska 24, 02-675) lub e-mailem na adres privacy@arval.pl.